Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 

ข้อมูลเพื่อการดำเนินงาน >> การเกษตรต่างประเทศ >> ข้อมูลด้านการเกษตรต่างประเทศ >> องค์กรระหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ด้านการเกษตรกับไทย
องค์การอาหารโลก
(World Food Programme: WFP)
 
1. การจัดตั้ง
โครงการอาหารโลก หรือ WFP (World Food Programme) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) ตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly) และของสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Conference) เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร (food aid organization) ของระบบสหประชาชาติ มีสถานะเป็น Autonomous Joint Subsidiary Programme of the UN and the FAO มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และมี สำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ (Country Office) รวม 92 ประเทศ มีสำนักงานภูมิภาค (Regional Office) ใน 12 ประเทศ
 
2. วัตถุประสงค์
ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารในกรณีฉุกเฉิน ( emergencies) แก่ประชากรโลกที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหาร อันเกิดจากภัยสงคราม การก่อความไม่สงบในประเทศต่างๆ และจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการ food for work โครงการเพื่ออาหารในโรงเรียน และโครงการเพื่อสุขภาพเด็กและสตรีมีครรภ์ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารโลก ตามข้อเสนอแนะของสหประชาชาติ และ เอฟ เอ โอ
 
3. การบริหาร
3.1 สำนักเลขาธิการ (Secretariat)
มีผู้อำนวยการบริหาร (Executive Director) เป็นหัวหน้าองค์กร ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยความเห็นชอบร่วมกันระหว่าง เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ และผู้อำนวยการใหญ่ เอฟ เอ โอ หลังจากได้หารือกับคณะกรรมการบริหารของ WFP แล้ว ทั้งนี้ ผู้อำนวยการบริหาร จะอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี ปัจจุบันโครงการอาหารโลกมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 10,580 คน
 
3.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)
คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) ประกอบด้วยกรรมการ 36 คน/ประเทศ จากประเทศสมาชิกของ FAO หรือของสหประชาชาติ โดยกรรมการจำนวนครึ่งหนึ่ง (18 คน) เลือกโดย ECOSOC ของสหประชาชาติ และอีกครึ่งหนึ่ง (18 คน) เลือกโดย FAO Council ปัจจุบัน ไทยได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารด้วย
 
4. การเงิน
ได้รับการบริจาคโดยสมัครใจ (voluntary) จากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งจากองค์กรเอกชน (NGOs) และภาคเอกชน (private sectors) ในปี 2551 WFP จะใช้งบประมาณดำเนินการ ประมาณ 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
5. การดำเนินงาน
5.1 กิจกรรมการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (Programme Categories) คือกิจกรรมเพื่อการพัฒนา (Development) – การฟื้นฟู การป้องกันภัยพิบัติ กิจกรรมเร่งด่วนฉุกเฉิน (Emergency Relief) – น้ำท่วม ภัยแล้ง สงคราม กิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อน (Protracted Relief) – ผู้อพยพ ผู้ไร้ถิ่นที่อยู่ กิจกรรมพิเศษ (Special Operations) – ฟื้นฟู/บูรณะระบบคมนาคม/ขนส่ง
 
5.2 การจัดซื้อจัดหา
WFP เป็นองค์การที่ใหญ่ที่สุดในระบบสหประชาชาติ ในเรื่องการจัดซื้อและบริการ ในระบบ สหประชาชาติ หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของการจัดซื้อของสหประชาชาติทั้งหมด
 
การจัดซื้อของ WFP รวมถึงการซื้อสินค้าอาหาร (food) สินค้าที่มิใช่อาหาร (Non-food-items หรือ NFIs) เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และการบริการ (service) โดยรวมค่าบริการขนส่งด้วย แต่ส่วนใหญ่ (90%) เป็นการซื้อสินค้าอาหาร โดยเฉพาะข้าว (cereal) นอกจากนั้น เป็นสินค้าประเภทถั่ว น้ำตาล เกลือ น้ำมันพืช ฯลฯ
 
การจัดซื้อ โดยปกติ จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประมูลแข่งขัน (competitive bids) โดยบริษัทที่สนใจจะขายสินค้า สามารถลงทะเบียนไว้กับ WFP และหากผ่านการพิจารณา WFP จะขึ้นบัญชี (short-list) ไว้ และเชิญเข้าประมูลแข่งขัน เมื่อ WFP ต้องการซื้อต่อไป
 
WFP ได้ซื้อสินค้าอาหารจากประเทศที่กำลังพัฒนา (Developing countries) ประมาณร้อยละ 75-80 ของการจัดซื้อทั้งหมด โดยเป็นการจัดซื้ออาหารประเภท ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว แป้งข้าวสาลี ถั่ว อาหารแปรรูป ข้าวฟ่าง และอื่นๆ สำหรับปี 2550 WFP ได้จัดซื้ออาหาร จำนวน 2.1 ล้านตัน มูลค่า 767 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
ความสัมพันธ์ไทย – โครงการอาหารโลก
 
1. การเข้าเป็นสมาชิก
ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) และ องค์การ FAO จะเป็นสมาชิกของโครงการอาหารโลกด้วยโดยปริยาย โดยไม่ต้องสมัคร
 
2. การเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชีย
ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคเอเชีย (Regional Bureau for Asia) ซึ่ง ครม. ได้อนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2544 (กระทรวงการต่างประเทศได้ลงนามใน Exchange of Note วันที่ 20 มี.ค. พ.ศ. 2544 และ WFP ได้ลงนามใน E/N ตอบรับ วันที่ 3 เม.ย. พ.ศ. 2544) ขณะนี้ ที่ทำการสำนักงานฯ ได้เช่าอยู่ชั้นที่ 7 อาคาร Wave Place เลขที่ 55 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กท. โดยรัฐบาลไทยช่วยจ่ายค่าเช่าให้ ปีละ 1,200,000 บาท
 
ปัจจุบัน มีนาย Anthony N. Banbury ชาวสหรัฐอเมริกา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (Regional Director of the Asia Bureau and WFP Representative to Thailand)
 
3. การแต่งตั้งผู้แทนไทยประจำ WFP
ผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจำ FAO กรุงโรม จะเป็นผู้แทนถาวรประจำ WFP ด้วย
 
4. บทบาทของไทยในองค์การ WFP
4.1 การเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ไทยเป็นกรรมการใน Executive Board ขององค์การ ระหว่างปี 2550-2552
 
4.2 การบริจาคให้องค์การ
ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้บริจาคให้ WFP แล้ว 7 ครั้ง รวมมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 57.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการบริจาคในรูปของ Commodity โดยเฉพาะ ข้าว และบางครั้งในรูปของเงินสด (cash) รายละเอียดดังนี้
 1. ปี 2536 บริจาคข้าวช่วยเหลือประเทศโซมาเลีย เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ มูลค่า 51,000 US$ หรือประมาณ 1.2 ล้านบาท
 2. ปี 2540 บริจาคข้าวช่วยเหลือประเทศเกาหลีเหนือ เนื่องจากประสบภาวะอากาศแห้งแล้ง เป็นเงินสดจำนวน 20,000 US$ หรือประมาณ 8 แสนบาท
 3. ปี 2542 บริจาคข้าวช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออก ภายหลังได้รับเอกราชจำนวน 150 ตัน มูลค่า 37,000 US$ หรือประมาณ 1.8 ล้านบาท
 4. ปี 2543 บริจาคอาหาร (นอกเหนือจากข้าว) ช่วยเหลือประเทศกัมพูชา เนื่องจากภาวะ แห้งแล้ง และเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิด มูลค่า 11,000 US$ หรือประมาณ 4.4 แสนบาท
 5. ปี 2544 บริจาคข้าวช่วยเหลือประเทศอัฟกานิสถาน ภายหลังมีการปรับปรุงรัฐบาล จำนวน 3,000 ตัน มูลค่า 6.8 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 27 ล้านบาท
 6. ปี 2545 บริจาคให้โครงการอาหารโลก มูลค่า 20,000 เหรียญสหรัฐ
 7. ปี 2546 บริจาคข้าว อาหาร และเงินสด ช่วยเหลือประเทศอิรัก เนื่องจากประสบภาวะสงคราม มูลค่า 3.7 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 14.8 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลืออิรัก
 8. ปี 2548 บริจาค 285,179 เหรียญสหรัฐ
 9. ปี 2550 บริจาค 112,385 เหรียญสหรัฐ
 10. ปี 2551 บริจาค 47,755 เหรียญสหรัฐ
5. ผลประโยชน์ที่ไทยได้รับ
 
5.1 ความช่วยเหลือ
โครงการต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเคยได้รับการช่วยเหลือจาก WFP ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา มีทั้งหมด 10 โครงการ มูลค่า 58.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพชายแดน แต่ปัจจุบัน ไทยไม่มีโครงการรับความช่วยเหลือจาก WFP
 
5.2 การซื้อสินค้าจากไทย
ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – เดือนมิถุนายน 2547 WFP ได้ซื้อสินค้าจากประเทศไทย รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 173.5 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับปี 2551 WFP ได้ซื้อจากไทย 22,376 ตันมูลค่าประมาณ 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสินค้าที่ซื้อเกือบทั้งหมดเป็นสินค้าประเภทอาหาร ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นข้าว รองลงมา ได้แก่ ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ถั่วต่าง ๆ น้ำตาล และเกลือ
 
5.3 ผลประโยชน์จากการเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานภูมิภาค
 1. เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าเกษตรและสินค้านอกการเกษตรให้แก่ WFP มากขึ้น
 2. โอกาสที่คนไทยจะเข้าทำงานใน WFP มีมากขึ้น เพราะ WFP จะต้องจ้างบุคลากรของประเทศไทย ( Local Staff ) และให้การฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติงานในฐานะ National Officer
 3. การจ้างบริษัทที่ปรึกษาไทยเพื่อช่วยในการดำเนินงานของสำนักงานภูมิภาค
 4. ไทยจะได้รับประโยชน์อันเกิดจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ WFP ที่มาประจำประเทศไทย เป็นการนำเงินตราเข้าประเทศ
 5. เป็นการให้ความร่วมมือกับประชาคมโลก โดยการสนับสนุนค่าเช่าสำนักงานฯ
 6. มีโอกาสเพิ่มบทบาทของไทยในการเข้าไปมีส่วนในการบริหารงานของสำนักงานWFP ซึ่งอาจกระทำได้โดยการเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารของ WFP
 7. เป็นการสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศของไทย ที่ต้องการให้องค์การระหว่างประเทศมาตั้งสำนักงานในประเทศไทย
ข้อมูล : ธันวาคม 2551
 
โครงการช่วยเหลือด้านอาหารของ WFP ในปี 2552
 
โครงการอาหารโลก (The World Food Program: WFP) เป็นองค์กรหนึ่งในองค์การสหประชาชาติที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ประชากรโลกที่ประสบความยากจนและหิวโหย เฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 90 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ 58 ล้านคนเป็นเด็ก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และมีสำนักงานตัวแทนอยู่ทั่วโลกกว่า 80 ประเทศ
 
โครงการอาหารโลกได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ. 2506 ตามข้อเสนอของนาย George Mcgovern ผู้อำนวยการโครงการความช่วยเหลือด้านอาหารของสหรัฐที่ได้ริเริ่มแนวคิดที่จะให้มีการจัดตั้ง WFP ขึ้นในคราวประชุมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เมื่อปี 2503 และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารในคราวเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศอิหร่านในปี 2505 ตามด้วยการเกิดพายุเฮอริเคนที่แหลมตะลุมพุกของไทยในเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน และการแยกตัวเป็นอิสระของอัลจีเรีย ที่มีจำนวนผู้อพยพถึง 5 ล้านคน ซึ่งองค์การอาหารโลกได้มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือในการจัดหาอาหารให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์ดังกล่าว และหลังจากนั้นเป็นต้นมา WFP ก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานแนวหน้าในการดำเนินการเพื่อต่อสู้กับความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งช่วยชีวิตประชากรโลกจากความหิวโหยและภัยพิบัติต่างๆ โดย WFP จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ องค์กรภาครัฐบาลและ NGO ต่างๆ ในการที่จะจัดส่งความช่วยเหลือไปให้ถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ในปี 2550 WFP ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ประชากรโลกแล้วคิดเป็นมูลค่า 86.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเงินทุนที่ WFP ใช้ในการจัดซื้ออาหารเพื่อส่งไปช่วยเหลือแก่ประเทศยากจนและประสบภัยพิบัติ จะได้มาจากการบริจาคของประเทศสมาชิกและองค์กรต่างๆ และจัดซื้อจากประเทศผู้ผลิตอาหารของโลกซึ่งไทยก็ถือเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่รายหนึ่ง โดยล่าสุดเมื่อปี 2550 WFP ได้จัดซื้อข้าวจากไทยจำนวน 19,451 ตันมูลค่า 6.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อส่งไปช่วยเหลือประเทศบังคลาเทศ (4,962 ตัน) โคลัมเบีย (2,308 ตัน) ไฮติ (1,540 ตัน) และศรีลังกา (2,999 ตัน)
 
สำหรับในปี2552 WFP มีแผนงานความต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านสินค้าและอาหารของประเทศต่างๆ โดยแยกเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา (Development –DEV) การให้ความช่วยเหลือด้านฉุกเฉิน (Emergency Operation-EMOP) และการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านพัฒนาและฉุกเฉิน (Development & Emergency – PRRO) รวมแล้วกว่า 70 ประเทศ มูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และปริมาณรวม 5.96 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้คิดเป็นปริมาณความต้องการธัญพืชรวมถึง 4.35 ล้านตัน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่แนบในการดำเนินการของ WFP เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานความต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว WFP จะดำเนินการจัดซื้อทั้งอาหารสินค้าและบริการรวมทั้งการขนส่งไปถึงประเทศผู้รับความช่วยเหลือต่างๆด้วยวิธีการเปิดประมูลโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
 1. ผู้ผลิต(Manufacturer) หรือผู้ค้า (Trader) ที่สนใจจะขายสินค้าและอาหารให้โครงการสามารถยื่นสมัครเป็นผู้เสนอขายตามแบบฟอร์มพร้อมข้อมูลรายละเอียดของบริษัทผ่านระบบอินเตอร์เน็ทของ The United Global Market Place (UNGM) (www.ungm.org) หากมีปัญหาหรือข้อสอบถามสามารถสอบถามได้ที่ อีเมล์ food.procurement@wfp.org (สำหรับสินค้าอาหาร)และ feso.procurement@wfp.org (สำหรับสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและบริการ) โดยติดต่อผ่านสำนักงานสาขาประเทศนั้นๆ และหากใบสมัครผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ (Vender Management Committee) ก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในระบบและหาก WFP เปิดประมูลเพื่อจัดซื้อเมื่อใดก็สามารถเข้าร่วมประมูลได้ ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการจดทะเบียนผ่านสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคาร Wave Place เลขที่ 55 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ด้วยแล้ว
 2. ผู้ยื่นใบสมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่WFP กำหนดเช่น ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายและหากดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและบริการจะต้องพร้อมที่จะจัดหาอุปกรณ์ให้การฝึกอบรมและบริการหลังการขายหรือซ่อมแซม ได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นต้น
 3. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อของ WFP สามารถติดต่อสอบถามได้ที่http:www.wfp.org/operations/procurement
สคต.โรม
 
12 ธันวาคม 2551
สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  Share