เกี่ยวกับองค์กร >> โครงสร้าง >> หน่วยงานในสังกัด >> ส่วนกลาง สป.กษ.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


 
ภารกิจ
 • จัดทำแผนแม่บทและแผนปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 • พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำหรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งภารกิจหลักออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ดำเนินงานด้านสารบรรณ และบริหารงานทั่วไป
 • ดำเนินงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี
 • ดำเนินงานด้านพัสดุ
 • ดำเนินงานด้านบุคลากร
 • จัดทำแผน ผลการปฏิบัิติงาน ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ
 • ดำเนินการกำกับ ดูแลการจัดทำ และรายงานผลตัวชี้วัด ควบคุมภายในและต้นทุนผลิต
 • ประสานงาน และเป็นผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ ประสานงาน และเป็นผู้ช่วยของฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารเทคโนโลยสารสนเทศระดับสูง (CIO)ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มระบบงานสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
 • ศึกษา ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Software)รวมทั้งเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานทุกระดับ ของสำนักงานปลัดกระทรวง และเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และบริการฐานข้อมูลได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOC)
 • ศึกษา พัฒนางานทางภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) เพื่อการประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลการเกษตรด้านต่างๆของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ให้บริการแนะนำปรึกษาด้านระบบงานคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • บริหารจัดการ วางแผน และควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Computer system) รวมทั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer network) ของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • บริหารและบำรุงรักษาเครือข่ายให้ครอบคลุมผ่านระบบเครือข่ายสื่อต่างๆทั้งโทรศัพท์ สายเคเบิล สัญญาณดาวเทียม หรือสื่อสัญญาณอื่นๆ
 • ให้บริการเชื่อมโยงควบคุม กำกับ ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐาน บริหารจัดการให้บริการรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ทุกด้านของสำนักงานปลัดกระทรวง และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการด้านความเสี่ยงทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอแนะ และจัดทำแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศึกษา จัดทำและปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวง และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เป็นฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารเทคโนสารสนเทศระดับสูง(CIO) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานด้านข้อมูล ความปลอดภัยและเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน โครงการงบประมาณ และติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวง
 • ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวง และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เผยแพร่ ให้บริการทางวิชาการและคำแนะนำปรึกษาทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อสอบถาม
 • ห้องผู้อำนวยการ โทรศัพท์ภายใน 360 โทรศัพท์สายตรง 0-2281-1917
  โทรศัพท์ภายใน 364
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทรศัพท์ภายใน 262 โทรศัพท์สายตรง 0-2629-8986
  โทรศัพท์ภายใน 359
  หัวหน้าฝ่ายบริหาร 365
  E-mail : ict_gd@opsmoac.go.th
 • กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  โทรศัพท์ภายใน 361 โทรศัพท์สายตรง 0-2629-9069
  E-mail : ict_its@opsmoac.go.th
 • กลุ่มระบบงานสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
  โทรศัพท์ภายใน 362 โทรศัพท์สายตรง 0-2629-8986
  E-mail : ict_aig@opsmoac.go.th
 • กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  โทรศัพท์ภายใน 313 โทรศัพท์สายตรง 0-2629-8986
  E-mail : ict_csn@opsmoac.go.th
ผู้อำนวยการ

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์