Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
เกี่ยวกับองค์กร >> โครงสร้าง >> หน่วยงานในสังกัด >> ส่วนกลาง สป.กษ.
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร


 
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรนำทางเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศ และบริการปฏิบัติการฝนหลวง แก้ไขการขาดแคลนน้ำของประชาชน รวมทั้งการบินสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
พันธกิจ
 • ปฏิบัติการฝนหลวงให้แก่เกษตรกร ประชาชน เติมน้ำให้แหล่งเก็บกักน้ำต่าง ๆ
 • ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บินบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • บินบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
 • บินบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่น
อำนาจหน้าที่
 • ปฏิบัติงานการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและเขื่อนเก็บกักน้ำ รวมทั้งการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปฏิบัติการฝนหลวง
 • ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร
 • ปฏิบัติงานด้านการบินและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ยุทธศาสตร์
 • กำหนดพื้นที่รับผิดชอบเป็นลุ่มน้ำ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำลุ่มน้ำ 8 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำหลัก
 • กำหนดภารกิจและเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยให้สามารถปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วและทั่วถึง
 • เร่งรัดพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง
 • วางเครือข่ายการบูรณาการข้อมูลและใช้ระบบสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอน และเร่งรัดการให้บริการประชาชน
 • ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้ใช้น้ำ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
สถานที่ติดต่อ
 • สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทร.02 940-5960-3 โทรสาร 561-3028
 • สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 10200
  โทร.02 940-5960-3 โทรสาร 561-3028
สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  Share