หัวข้อ
Download
>> คู่มือการประเมิน
>> ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
>> ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์