หัวข้อ
Download
>> พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
>> กฎกระทรวง(พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
>> พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2549
>> การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับพนักงานราชการตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 243 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550
>> อินธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอิทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์