หัวข้อ
Download
>> กาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม
>> รายชื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สป.กษ.(พ.ศ. 2553) (เรียกเก็บเงินสงเคราะห์)
>> ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2540
>> ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2541
>> คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
>> ใบสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
>> หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการศพและรับเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์
>> แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือการฌาปนกิจสงเคราะห์

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์