Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข้อมูลเพื่อการดำเนินงาน >> การบริหารทรัพยากรบุคคล >> ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

วันที่ 8 ก.ย. 2553
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานราชการ
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 353/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ พนักงานราชการ
 ตัวอย่างการขออนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ (1) (2)
หัวข้อ
Download
>> ตัวอย่างประกาศรับสมัคร
>> ตัวอย่างแผนดำเนินการ
>> ตัวอย่างรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน
>> ตัวอย่างใบสมัคร
>> ตัวอย่างใบสมัคร
>> ตัวอย่างคำร้อง
>> ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
>> ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม
>> ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
>> ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
>> ตัวอย่างผังที่นั่งสอบ
>> ตัวอย่างประชาสัมพันธ์
>> ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
>> ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน
>> ตัวอย่างบัญชีกรอกและรวมคะแนน
>> ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
>> ตัวอย่างรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร
>> ตัวอย่างขอบเขตงาน
>> กรอบในการกำหนดตำแหน่ง
>> สัญญาจ้าง
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share