www.opsmoac.go.th
 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
Font Size : normal big w3c
การบริการ
  โครงสร้างอัตรากำลัง
  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  การโอน ย้ายข้าราชการ
  การประเมินผลงาน
  การกำหนดตำแหน่ง
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
  ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
  บัตรประจำตัว และเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การลาประเภทต่างๆ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  สวัสดิการและนันทนาการ
  วินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
  เกษียณอายุราชการ
  มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
  คำสั่งมอบอำนาจ
  กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง
  รายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่
  ตัวชี้วัดคำรับรอง
  การจัดการความรู้ (KM)
  เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลเพื่อการดำเนินงาน >> การบริหารทรัพยากรบุคคล >> ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

วันที่ 8 ก.ย. 2553
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานราชการ
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 353/2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ พนักงานราชการ
 ตัวอย่างการขออนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ (1) (2)
หัวข้อ
Download
>> ตัวอย่างประกาศรับสมัคร
>> ตัวอย่างแผนดำเนินการ
>> ตัวอย่างรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน
>> ตัวอย่างใบสมัคร
>> ตัวอย่างใบสมัคร
>> ตัวอย่างคำร้อง
>> ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
>> ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม
>> ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
>> ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
>> ตัวอย่างผังที่นั่งสอบ
>> ตัวอย่างประชาสัมพันธ์
>> ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
>> ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน
>> ตัวอย่างบัญชีกรอกและรวมคะแนน
>> ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
>> ตัวอย่างรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร
>> ตัวอย่างขอบเขตงาน
>> กรอบในการกำหนดตำแหน่ง
>> สัญญาจ้าง
ข่าวด่วน
Community
FaceBook
YouTube
Check E-mail opsmoac
Intranet
 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร
    ดูทั้งหมด>>
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th

    Thailand Web Stat