Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวสาร >> ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและการรับฟังความคิดเห็นในร่างยุทธศาสตร์ฯ กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 27 ส.ค. 2554

การพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและการรับฟังความคิดเห็นในร่างยุทธศาสตร์ฯ
กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2554
ณ ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดยโสธร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 
---------------------------------
 
-  กล่าวรายงานโดยผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน(นายพรชัย ทองยิ่งสกุล)
-  กล่าวเปิดและมอบนโยบายโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร(นายวิมล จันทรโรทัย)
-  นำเสนอ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" โดยผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ (นายพรชัย ทองยิ่งสกุล) และนายเจริญวิทย์ เสน่หา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
-  การรับฟังความคิดเห็นในร่างยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินรายการโดย อาจารย์จากสถาบันการศึกษา
(นายสมพงษ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์)
-  ทิศทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555
โดย ผอ. กนท.
-  แนวทางการคัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2555
สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  Share