Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
FONTSIZE
เกี่ยวกับองค์กร >> ผู้บริหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ภาคเหนือ ประจำปี 2556


เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดกำแพงเพชร
นางสาวสุวรรณา อำนวยเกียรติ
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด
กำแพงเพชร ชั้น 3 ถ.กำแพงเพชร-
สุโขทัย อ.เมืองกำแพงเพชร
จ. กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0-5570-5080
โทรสาร : 0-5570-5069
E-mail : paco_kpt@opsmoac.go.th
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดเชียงราย
นายชัยณรงค์ กาฬมณี
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงราย
เลขที่ 1118/3 ถ.เจ้าฟ้า ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5371-8970,
0-5371-8790
โทรสาร : 0-5371-8970
Email : paco_cri@opsmoac.go.th
กษ.จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดเชียงใหม่
นางละไมพร วณิชย์สายทอง
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 65 ม.1
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200
โทรศัพท์: 0-5332-4018
โทรสาร: 0 5332-4017
E-mail : moac_cmi@yahoo.com,
paco_cmi@opsmoac.go.th
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดตาก
นายวัชรินทร์ อ่อนนุ่ม
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก
ชั้น 2 (หลังเก่า) ถ.พหลโยธิน
ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์: 0-5551-2130 ,
0-5551-5832
โทรสาร: 0-5551-3371
E-mail : moac_tkk@yahoo.com,
paco_tak@opsmoac.go.th
กษ.จังหวัดนครสวรรค์
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดนครสวรรค์
นายอรรถจิต รงค์ทอง
ที่อยู่ :สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัด
นครสวรรค์ (อาคารหลังใหม่) ชั้น 4
ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์
60000
โทรศัพท์ : 0-5680-3520 ,
0-5680-3589
โทรสาร : 0-5680-3590
E-mail : paco_nsn@opsmoac.go.th,
moac_nsn@yahoo.com
กษ.จังหวัดน่าน
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดน่าน
นายพีรยุทธ์ แสนศรี
ที่อยู่ :สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน
(อาคาร 2) ถนนสุริยพงษ์ ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์: 0 5475 7311-12 ,
0 5477 3868
โทรสาร: 0 5475 7311
E-mail :moac_ann@yahoo.com ,
paco_nan@opsmoac.go.th
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดพะเยา
นางกรภัค ธนฐิตะกวิน
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
(หลังใหม่) ชั้น 4 อ.เมือง จ.พะเยา
56000
โทรศัพท์ : 0-5441-1218-9
โทรสาร : 0-5441-1218-9
E-mail : paco_pyo@opsmoac.go.th
กษ.จังหวัดพิจิตร
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดพิจิตร
นางบุปผา อุ้ยเอ้ง
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ชั้น 2 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน อ.เมือง
จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ :0-5661-2495 ต่อ 101 ,
102
โทรสาร : 0-5661-2495 ต่อ 101
E-mail : paco_pck@opsmoac.go.th
กษ.จังหวัดปราจีนบุรี
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดพิษณุโลก
นายพิจิตร ธีระเสถียร
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด
พิษณุโลก ชั้น 5 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5525-3023-4
โทรสาร : 0-5525-3024
E-mail : paco_plk@opsmoac.go.th
กษ.จัีงหวัดเพชรบูรณ์
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดเพชรบูรณ์
นายวิศิษฎ์ชัย นุใหม่
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัด
เพชรบูรณ์ (หลังใหม่) ชั้น 4 ถ.สระบุรี-
หล่มสัก ม.5 ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์: 0-5672-9772
โทรสาร: 0-5672-9772
E-mail : moac_psn@yahoo.com ,
paco_pnb@opsmoac.go.th
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดแพร
นายวรพล ภูภักดี
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2
ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
54000
โทรศัพท์ : 0-5452-1043
โทรสาร : 0-5452-3631
E-mail : paco_pre@opsmoac.go.th
กษ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายวรวุฒิ เอี่ยมกำแพง
ที่อยู่ :สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด
แม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) ชั้น 2
ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0-5361-3481
โทรสาร : 0-5361-3481
E-mail : moac_msn@yahoo.com , paco_msn@opsmoac.go.th
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดลำปาง
นายพรศักดิ์ สังขพงศ์
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5067
โทรสาร : 0-5426-5068
E-mail : paco_lpg@opsmoac.go.th
กษ.จังหวัดลำพูน
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดลำพูน
นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลำพูน
เลขที่ 14 ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0-5353-0509
โทรสาร : 0-5353-0510
E-mail : paco_lpn@opsmoac.go.th
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดสุโขทัย
นายไพศาล กิจภาค
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-0564 ,
0-5561-6253
โทรสาร : 0-5561-0689
E-mail : paco_sti@opsmoac.go.th
กษ.จังหวัดอุตรดิตถ์
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดอุตรดิตถ์
นายสุทัศน์ กาหลง
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด
อุตรดิตถ์ ชั้น2 ถ.ประชานิมิตร
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5541-5927 - 8
โทรสาร : 0-5540-3195
E-mail : paco_utt@opsmoac.go.th
กษ.จังหวัดอุทัยธานี
เกษตรและสหกรณ์์จังหวัดอุทัยธานี
นายสิทธิพงษ์ ขำเดช
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด
(หลังเก่า) ชั้น 1 ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์: 0-5652-0733-4
โทรสาร: 0-5652-0734
E-mail : paco_uti@opsmoac.go.th
 
สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  Share