www.opsmoac.go.th
 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
Font Size : normal big w3c
การบริการ
  โครงสร้างอัตรากำลัง
  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  การโอน ย้ายข้าราชการ
  การประเมินผลงาน
  การกำหนดตำแหน่ง
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
  ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
  บัตรประจำตัว และเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การลาประเภทต่างๆ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  สวัสดิการและนันทนาการ
  วินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
  เกษียณอายุราชการ
  มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
  คำสั่งมอบอำนาจ
  กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง
  รายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่
  ตัวชี้วัดคำรับรอง
  การจัดการความรู้ (KM)
  เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลเพื่อการดำเนินงาน >> การบริหารทรัพยากรบุคคล >> กองการเจ้าหน้าที่ >> บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
บุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  | กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ  |  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  |  กลุ่มวางแผนอัตรากำลังคน  |  กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม  |  กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  |  ฝ่ายบริหารทั่วไป

 
 
 
นายสานิตย์ วงษ์พันธุ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวด่วน
Community
FaceBook
YouTube
Check E-mail opsmoac
Intranet
 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร
    ดูทั้งหมด>>
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th

    Thailand Web Stat