Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวสาร >> ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล) บรรยาย เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา"

วันที่ 20 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 3178 คน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล)
บรรยาย เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา"
ในวันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2555   เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  Share