Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวสาร >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง 2552
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องบินปรับความดันอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 25 ก.พ. 2552

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องบินปรับความดันอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการละเอียดตามแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

กำหนดรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา10.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 5 (อาคาร 6 ชั้น) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับฟังคำชี้แจงฯ ต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมแทนนิติบุคคลนั้น (มีหลักฐานมาแสดงด้วย) หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปฟังคำชี้แจง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้มียื่นสิทธิเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากเกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารการยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาจะยกเอาสาเหตุที่ไม่ได้ไปรับฟังคำชี้แจงมาเป็นข้ออ้างไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่17 มีนาคม 2552. ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ชั้น 5 (อาคาร 6 ชั้น) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ

คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว

วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่7 เมษายน 2552ระหว่างเวลา13.30 น. ถึง 14.00 น. ณ สถานที่เสนอราคาบริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด อาคารยศวดี เลขที่ 34ซอยพหลโยธิน 7 (ซอยอารีย์) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร 02-6198501-4 โทรสาร 02-6198500

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่4 มีนาคม 2552 ถึงวันที่11 มีนาคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02–282-6541, 02-2815955 ต่อ 159 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th/หรือ http://www.moac.go.th/หรือ www.royalrainmaking.thaigov.net

อนึ่ง ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 จำนวน 17,500,000 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับหนังสือ

ค้ำประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.5 (1) ต้องมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอราคาทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา กรณีหลักประกันซองเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงานฯ ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2552 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(ลงนาม) ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ

(นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
   Download ไฟล์เอกสาร 
 

สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  Share