ตั้งคำถาม

คำถามที่พบบ่อย >>ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม

คำถาม จำนวนผู้เข้าชม
♦    เมื่อต้องการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ต้องทำอย่างไร

     
87
♦    ควรจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการใช้งานอย่างไร

     
60
♦    การติดตั้งและควบคุมระบบภาพและเสียงต้องทำอย่างไร

     
67
♦    ระเบียบการขอใช้บริการโสตทัศนอุปกรณ์ของหน่วยงานมีอะไรบ้าง

     
59
♦    คุณค่าและประโยชน์ของโสตทัศนอุปกรณ์มีอะไรบ้าง

     
65
♦    หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการออกแบบโปสเตอร์ มีอะไรบ้าง

     
71
♦    การออกแบบโปสเตอร์ หมายความว่าอย่างไร

     
71
♦    ศิลปะการจัดนิทรรศการมีหลักการอย่างไร 

     
74
♦    มีวิธีเตรียมการและดำเนินการจัดนิทรรศการอย่างไร

     
89
♦    มีการวางแผนการก่อนการจัดงานนิทรรศการอย่างไร

     
306
♦    ทำไมจึงต้องใช้ภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์

     
62
♦    เมื่อต้องการใช้ภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายอย่างไร

     
63
♦    การทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันหน่วยงาน มีอะไรบ้างธ์

     
74
♦    ขั้นตอนต่างๆในกระบวนการผลิตภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้าง

     
68
♦    ช่างภาพควรวางแผนการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ อย่างไร เพื่อให้ได้ประโยชน์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเกิดผลตรงตามต้องการ

     
80
♦    ข้อห้ามที่นักประชาสัมพันธ์ พึงระมัดระวังในการทำงานประชาสัมพันธ์คืออะไร
     
67
♦    จรรยาบรรณของวิชาชีพประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง
     
51
♦    เครือข่ายการสื่อสาร ( Communication Network) มีกี่ลักษณะ
     
54
♦    การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณาชวนเชื่อแตกต่างกันอย่างไร
     
71
♦    การประสานงานถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการบริหารงานหรือไม่
     
68
หน้า : [ 1 ] 2 3 4 ถัดไป>>