Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รับโอนข้าราชการที่ 1021/2557 (17/10/2557)
  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนที่ 933/2557 (16/10/2557)
  เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 964/2557 (16/10/2557)
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (16/10/2557)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 2 ราย (16/10/2557)
ข่าวทั้งหมด
รับสมัครงาน
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (20/10/2557)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (06/10/2557)
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร (10/09/2557)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร (25/08/2557)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (20/08/2557)
ข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  สอบราคาศื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพกพา จำนวน 1 ชุด (20/10/2557)
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/10/2557)
  ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 (03/10/2557)
  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11/09/2557)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 (11/09/2557)
ข่าวทั้งหมด
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
  แนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร (18/09/2557)
สัมมนา เรื่อง "แนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร" วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊สเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
  งานนิทรรศการ "มหกรรมสินค้าของดีคุ้งบางกะเจ้า" (18/09/2557)
  สัมมนาเรื่อง "การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเกษตรกรมมยั่งยืน ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแบบมีส่วนร่วม" (30/08/2557)
  ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา ปี 2557(จังหวัดกาญจนบุรี ,จังหวัดสุพรรณบุรี) (18/08/2557)
  ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา ปี 2557 (จังหวัดนครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร) (14/08/2557)
ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share