Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (30/06/2558)
  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29/06/2558)
  เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (29/06/2558)
  เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29/06/2558)
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง(กรมส่งเสริมการเกษตร) (26/06/2558)
ข่าวทั้งหมด
รับสมัครงาน
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (01/07/2558)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง (19/06/2558)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย (18/06/2558)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (17/06/2558)
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17/06/2558)
ข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  โครงการ การเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (23/06/2558)
  โครงการ การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (23/06/2558)
  โครงการจ้างจัดพิธีแถลงผลการดำเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (23/06/2558)
  ราคากลางจ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 64 (09/06/2558)
  สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (26/03/2558)
ข่าวทั้งหมด
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share