Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ภาพกิจกรรมตรวจติดตามผลการรักษา รพ.บ้านแพ้ว ครั้งที่ 3/2557 (22/12/2557)
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (19/12/2557)
  ประกาศ รับสมัครพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (18/12/2557)
  กำหนดการตรวจติดตามผลการรักษา ครั้งที่ 3/2557 รพ.บ้านแพ้ว (16/12/2557)
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (12/12/2557)
ข่าวทั้งหมด
รับสมัครงาน
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสบกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (17/12/2557)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (01/12/2557)
  เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปที่เกษตรและสหกรณ์ตาก 1 อัตรา (13/11/2557)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (20/10/2557)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (06/10/2557)
ข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 2 รายการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (15/12/2557)
  สอบราคาเช่าใช้บริการเครืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (08/12/2557)
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปะชุมและการบริหารสั่งการผ่านระบบประชุมทางไกล (25/11/2557)
  ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 2 รายการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (21/11/2557)
  ราคากลางงานสอบราคาเช่าเครื่องโทรศัพท์เครื่อนที่แบบมือถือ ปี 2558 จำนวน 13 เครื่อง (13/11/2557)
ข่าวทั้งหมด
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2/2557 (22/12/2557)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 1/2557 (22/12/2557)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ของนายสุทัศน์ รอดคลองตัน จังหวัดสมุทรสาคร (25/11/2557)
  แนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร (18/09/2557)
สัมมนา เรื่อง "แนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร" วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊สเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
  งานนิทรรศการ "มหกรรมสินค้าของดีคุ้งบางกะเจ้า" (18/09/2557)
ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share