Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
 สำรวจความพึงพอใจ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากครั้งที่1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58) ส่วนภูมิภาค (03/09/2558)
  เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากครั้งที่1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58) ส่วนกลาง (03/09/2558)
  ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ KM สป.กษ. ประจำปี 2558 (01/09/2558)
  เรื่อง เพิ่มเติมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27/08/2558)
  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (24/08/2558)
ข่าวทั้งหมด
รับสมัครงาน
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (04/09/2558)
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ. (02/09/2558)
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (02/09/2558)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27/08/2558)
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ ต.นักวิชาการพัสดุ) สำนักงานรัฐมนตรี (26/08/2558)
ข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานประจำเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (02/09/2558)
  ราคากลางงานโครงการจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานประจำเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (02/09/2558)
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/09/2558)
  ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2559 (01/09/2558)
  (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/09/2558)
ข่าวทั้งหมด
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
  การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (01/09/2558)
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share