Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2558 (28/01/2558)
  เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ 2558 (28/01/2558)
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 (26/01/2558)
  เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (26/01/2558)
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง(สป.กษ.) (23/01/2558)
ข่าวทั้งหมด
รับสมัครงาน
  ขอเชิญข้าราชการในสังกัดหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 ณ สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 และอาคารแสดงประเทศไทย สาธารณรัฐอิตาลี (16/01/2558)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ (15/01/2558)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (14/01/2558)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (12/01/2558)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (26/12/2557)
ข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (26/01/2558)
  ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 63 (26/01/2558)
  ประกาศประกวดราคางานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2558 (16/01/2558)
  ราคากลางงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2558 (16/01/2558)
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการบริหารสั่งการผ่านระบบประชุมทางไกล(web conference)ครั้งที่2 (15/01/2558)
ข่าวทั้งหมด
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2/2558 (22/01/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2/2557 (22/12/2557)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 1/2557 (22/12/2557)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ของนายสุทัศน์ รอดคลองตัน จังหวัดสมุทรสาคร (25/11/2557)
  แนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร (18/09/2557)
สัมมนา เรื่อง "แนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร" วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊สเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share