Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ (24/04/2558)
  เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 387/2558 (24/04/2558)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (24/04/2558)
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง RUN FOR SAVE FOOD (23/04/2558)
  ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2557 (23/04/2558)
ข่าวทั้งหมด
รับสมัครงาน
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งบุคลากร) (16/04/2558)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (19/03/2558)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสบกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (12/03/2558)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (12/03/2558)
  เรื่อง การคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีในตำแหน่งอื่น (11/03/2558)
ข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (26/03/2558)
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 70-71 จำนวน 2 รุ่น (19/03/2558)
  ราคากลาง จ้างจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 (13/03/2558)
  เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (26/01/2558)
  ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 63 (26/01/2558)
ข่าวทั้งหมด
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share