Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช้ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (24/04/2557)
  เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการกลับเข้ารับราชการ (24/04/2557)
  เรื่อง ขอหารือการย้ายเปลี่ยนสายงาน (24/04/2557)
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชการดำเนินนอก ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 เป็นต้นไป โทร.02 2815955 (23/04/2557)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ"การทำน้ำมันเขียวสมุนไพร" ในวันที่ 28 พ.ค.57 จำนวน 20 ท่าน (23/04/2557)
ข่าวทั้งหมด
รับสมัครงาน
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ฏิบัติงาน ของ ส.กษ. (20/12/2556)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (04/12/2556)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (08/11/2556)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (30/10/2556)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติบัติการ (28/10/2556)
ข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ร่างขอบเขตของงาน TOR และเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมว และรมช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (09/04/2557)
  สอบราคาซื้ออุปกณ์จัดแสงสำหรับถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 ชุด (24/03/2557)
  ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2557 (23/01/2557)
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (10/01/2557)
  จ้างจัดงาน “เด็กไทยหัวใจเกษตร 11” ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 (07/01/2557)
ข่าวทั้งหมด
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
  การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (24/12/2556)
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้องเบญจรัตน์ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556
  บรรยากาศงาน "หยาดน้ำจากฟ้า วิถีปราชญ์ตามรอยพระบาท นำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2556 ณ MCC Hall ชั้น 4 The Mall บางกะปิ กรุงเทพฯ (24/09/2556)
  CoP: "ปัญหาสภาวะโลกร้อนจากการเพิ่มปริมาณของก๊าซเรือนกระจก" (16/08/2556)
  ประชุมผู้บริหารฯ(เที่ยวทุกกอง มองทุกกลุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2556) กนท. (05/07/2556)
  คลีนิกเกษตรอินทรีย์ ระหว่างไทย-กัมพูชา ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม (28/06/2556)
ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share