Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ และอัคราชทูต ในสังกัด สป.กษ. รอบที่ 2 (1 เม.ย. 57 - 30 ก.ย. 57) (28/07/2557)
  เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และพนักงานราชการ ของ สป.กษ. (25/07/2557)
  เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกที่ 666/2557 (22/07/2557)
  เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ 651/2557 (22/07/2557)
  เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่ 655/2557 (22/07/2557)
ข่าวทั้งหมด
รับสมัครงาน
  เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (28/07/2557)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร (23/07/2557)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ สป.กษ. (23/07/2557)
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (22/07/2557)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ(พนักงานราชการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (17/07/2557)
ข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 คัน (19/05/2557)
  จ้างโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมเกษตรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (02/05/2557)
  ร่างขอบเขตของงาน TOR และเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมว และรมช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (09/04/2557)
  สอบราคาซื้ออุปกณ์จัดแสงสำหรับถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 ชุด (24/03/2557)
  ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2557 (23/01/2557)
ข่าวทั้งหมด
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะโลกร้อน" (01/07/2557)
  การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมเกษตรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิตของจังหวัด (04/06/2557)
  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดอย่างยั่งยืน วันที่ 18 เมษายน 2557 (04/06/2557)
  การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (24/12/2556)
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้องเบญจรัตน์ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2556
  บรรยากาศงาน "หยาดน้ำจากฟ้า วิถีปราชญ์ตามรอยพระบาท นำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2556 ณ MCC Hall ชั้น 4 The Mall บางกะปิ กรุงเทพฯ (24/09/2556)
ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share