Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (29/08/2557)
  เรื่อง จัดทำข้อมูลบุคคลและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง (28/08/2557)
  เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (27/08/2557)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพนคร กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน (26/08/2557)
  โครงการฝึกวิชาชีพ(การทำสมุนไพรผงขัดผิว 9 ที่นั่ง สุดท้าย วันที่ 23 ก.ย.57 โทรสอบถาม148 (26/08/2557)
ข่าวทั้งหมด
รับสมัครงาน
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร (25/08/2557)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (20/08/2557)
  เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (20/08/2557)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (15/08/2557)
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและผู้มีสิทธิเข้ารับการปประเมินความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) (01/08/2557)
ข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เลื่อนกำหนดวันเปิดซองใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และระบบสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (27/08/2557)
  สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2558 (27/08/2557)
  ราคากลางงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ (21/08/2557)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ (20/08/2557)
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20/08/2557)
ข่าวทั้งหมด
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
  การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแบบมีส่วนร่วม" (25/08/2557)
  ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา ปี 2557(จังหวัดกาญจนบุรี ,จังหวัดสุพรรณบุรี) (18/08/2557)
  ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา ปี 2557 (จังหวัดนครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร) (14/08/2557)
  ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้ากิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในสถานศึกษา(จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย-พะเยา-แพร่) (13/08/2557)
  คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2557 (06/08/2557)
ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share