Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (02/03/2558)
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (02/03/2558)
  เรื่อง แบบฟอร์มขอรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (02/03/2558)
  เรื่อง คำสั่งมอบหมายหน้าที่สั่งการและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27/02/2558)
  เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม สป.กษ. ปีงบประมาณ 2558 (25/02/2558)
ข่าวทั้งหมด
รับสมัครงาน
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กองคลัง (16/02/2558)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของ สป.กษ. (10/02/2558)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (06/02/2558)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (03/02/2558)
  ขอเชิญข้าราชการในสังกัดหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 ณ สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 และอาคารแสดงประเทศไทย สาธารณรัฐอิตาลี (16/01/2558)
ข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (26/01/2558)
  ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 63 (26/01/2558)
  ประกาศประกวดราคางานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2558 (16/01/2558)
  ราคากลางงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2558 (16/01/2558)
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการบริหารสั่งการผ่านระบบประชุมทางไกล(web conference)ครั้งที่2 (15/01/2558)
ข่าวทั้งหมด
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (24/02/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 6/2558 (18/02/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โครงการพระราชประสงค์บ้านดอนขุนห้วย 2 จังหวัดเพชรบุรี (12/02/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 2/2558 (22/01/2558)
ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share