Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
 สำรวจความพึงพอใจ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศความคืบหน้าเรื่องการสั่งจองเสื้อโปโลสีฟ้าปักตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29/07/2558)
  เรื่อง กำหนดการแข่งขันกีฬากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แชร์บอลหญิงและเปตอง ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ สนามภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี (29/07/2558)
  เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคล เพื่อคัดเลือกยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 (29/07/2558)
  เรื่อง การดำเนินการทางวินัยและวินัยข้าราชการพลเรือน (27/07/2558)
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ e-market และ e-bidding (22/07/2558)
ข่าวทั้งหมด
รับสมัครงาน
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (27/07/2558)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สำนักงานรัฐมนตรี (24/07/2558)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) (17/07/2558)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (14/07/2558)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของ สป.กษ. (08/07/2558)
ข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการสถาบันเกษตราธิการ (29/07/2558)
  ราคากลาง ขออนุมัติจ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 72 (07/07/2558)
  โครงการ การเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (23/06/2558)
  โครงการ การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (23/06/2558)
  โครงการจ้างจัดพิธีแถลงผลการดำเนินงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (23/06/2558)
ข่าวทั้งหมด
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share