1     2     3  
Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สมัครงาน ก.พ.
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (26/08/2559)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) (16/08/2559)
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (10/08/2559)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งนักวิจัยสังคมศาสตร์ (08/08/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (03/08/2559)
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (02/08/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (21/07/2559)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ต.นักวิชาการพัสดุ และ ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (21/07/2559)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (21/07/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขึ้นบัญชีผุ้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (15/07/2559)
อ่านทั้งหมด
  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2560 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สป.กษ. (26/08/2559)
  ร่างแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 (25/08/2559)
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (18/08/2559)
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (18/08/2559)
  เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2558 - 31 มี.ค.2559) ตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (16/08/2559)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (16/08/2559)
  เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (11/08/2559)
  เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน (10/08/2559)
  เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน (10/08/2559)
  เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรื่อนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1/2559 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559) (10/08/2559)
อ่านทั้งหมด
  ร่าง โครงการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (26/08/2559)
  เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรทัศน์ และสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีสอบราคา (26/08/2559)
  ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรทัศน์ และสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีสอบราคา (26/08/2559)
  เรื่อง เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูลโครงการพํฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีสอบราคา (26/08/2559)
  เรื่อง สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (26/08/2559)
อ่านทั้งหมด
  การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพของเกษตรกร กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(บทสรุปผู้บริหาร) (18/09/2558)
  การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (01/09/2558)
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (24/02/2558)
อ่านทั้งหมด
 
 


 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share