Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สมัครงาน ก.พ.
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่จังหวัดสระบุรี (21/06/2560)
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (21/06/2560)
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (07/06/2560)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (29/05/2560)
  เรื่อง รับโอนข้าราชการ (25/05/2560)
  เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติราชการประจำในสำนักงานต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (24/05/2560)
  เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์) (19/05/2560)
  เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติราชการประจำในสำนักงานต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (09/05/2560)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (04/05/2560)
  เรื่อง รับสมัครข้าราชการไปปฏิบัติราชการประจำในสำนักงานต่างประเทศ (20/04/2560)
อ่านทั้งหมด
  ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จาก “ปลาช่อน” ของ สหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 (หน้าโรงอาหาร กษ.) (23/06/2560)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ (23/06/2560)
  เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23/06/2560)
  เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง (19/06/2560)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 9 ตำแหน่ง (19/06/2560)
  ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1 - 4) (19/06/2560)
  ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ ธรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 10 ณ วัดปลักไม้ลาย อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 (เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ท่าน) (15/06/2560)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการพิเศษ 1 ราย (14/06/2560)
  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฟังธรรม โครงการ ฟังธรรม สร้างสุข หัวข้อ "จิตสำราญ งานเป็นสุข" โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต จากเดิมเป็นห้องสมุุดกระทรวงเกษตร เปลี่ยนเป็นห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115) (12/06/2560)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่างในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.กษ. (09/06/2560)
อ่านทั้งหมด
  การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพของเกษตรกร กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(บทสรุปผู้บริหาร) (18/09/2558)
  การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (01/09/2558)
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (24/02/2558)
อ่านทั้งหมด
 
 


 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share