Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สมัครงาน ก.พ.
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) (22/02/2560)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่จังหวัดน่าน (09/02/2560)
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (27/01/2560)
  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) (20/01/2560)
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) (13/01/2560)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่จังหวัดนครนายก (12/01/2560)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ (04/01/2560)
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (04/01/2560)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่จังหวัดตาก (29/12/2559)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (25/12/2559)
อ่านทั้งหมด
  เรื่อง แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (20/02/2560)
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 (20/02/2560)
  เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (20/02/2560)
  เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (16/02/2560)
  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (09/02/2560)
  เรื่อง รายงานประจำปี กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. ปี 2559 (08/02/2560)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (01/02/2560)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (01/02/2560)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 3 ราย (27/01/2560)
  กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะ แผ่นซีดีเปล่า ไปบริจาคให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ดังรูปภาพประกอบ (26/01/2560)
อ่านทั้งหมด
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 80 (22/02/2560)
  ราคากลาง เรื่องจ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 68 (22/02/2560)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/02/2560)
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สป.กษ. (25/01/2560)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/01/2560)
อ่านทั้งหมด
  การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพของเกษตรกร กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(บทสรุปผู้บริหาร) (18/09/2558)
  การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (01/09/2558)
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (24/02/2558)
อ่านทั้งหมด
 
 


 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share