Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สมัครงาน ก.พ.
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) (13/01/2560)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่จังหวัดนครนายก (12/01/2560)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ (04/01/2560)
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (04/01/2560)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่จังหวัดตาก (29/12/2559)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (25/12/2559)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ (23/12/2559)
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (20/12/2559)
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (16/12/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (28/11/2559)
อ่านทั้งหมด
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (17/01/2560)
  เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (17/01/2560)
  เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (17/01/2560)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (17/01/2560)
  ด้วยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ขอรวบรวมกระปุกออมสิน ตามโครงการ “ออมบุญอุ่นใจ คือกำไรให้แผ่นดิน” ท่านใดมีกระปุกออมสินดังกล่าวขอส่งคืนมายัง กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ** ภายในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 60 (ในวันและเวลาทำการ) ** (11/01/2560)
  เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งอำนวยการ (09/01/2560)
  เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินที่ 2/2559 (1 เม.ย. 59 - 30 ก.ย. 59) ตำแหน่งบริหาร (09/01/2560)
  เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งวิชาการ (ส่วนกลาง) (09/01/2560)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (05/01/2560)
  มอบความสุขปีใหม่โดย "กรมส่งเสริมสหกรณ์" นำข้าวหอมมะลิ(ใหม่) จากทุ่งกุลาร้องไห้และทุ่งสัมฤทธิ์มาจำหน่ายในราคาถูก (ขนาดกิโลกรัม ราคา 25 บาท) ในวันพฤหัสที่ 5 มกราคม 2560 บริเวณโรงอาหารกระทรวงเกษตรฯ **วันเดี่ยวเท่านั้น** (04/01/2560)
อ่านทั้งหมด
  ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ กษ. (ศขน.กษ.) (11/01/2560)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30/12/2559)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 14 รายการ (30/12/2559)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ IPV6 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30/12/2559)
  ราคากลาง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (28/12/2559)
อ่านทั้งหมด
  การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพของเกษตรกร กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(บทสรุปผู้บริหาร) (18/09/2558)
  การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (01/09/2558)
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (24/02/2558)
อ่านทั้งหมด
 
 


 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share