Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สมัครงาน ก.พ.
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (28/11/2559)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (23/11/2559)
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) (21/11/2559)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ที่จังหวัดขอนแก่น (09/11/2559)
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (08/11/2559)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ที่จังหวัดตราด (07/11/2559)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (28/10/2559)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (27/10/2559)
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (26/10/2559)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (25/10/2559)
อ่านทั้งหมด
  พฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต (07/12/2559)
  อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อาจทำให้ทรัพย์สิน บ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ของเจ้าหน้าที่ สป.กษ. ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับความเสียหาย สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้ ตามระเบียบสวัสดิการ สป.กษ.ว่าด้วยการสงเคราะห์เจ (06/12/2559)
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (06/12/2559)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (02/12/2559)
  กำหนดการตรวจสุขภาพ เจาะเลือดและวัดความดัน วันที่ 1 ธันวาคม 59 เวลา 07.00-10.30 น. แจ้งผลและพบแพทย์ วันที่ 6 ธันวาคม 59 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกร์ ห้อง 123 (01/12/2559)
  รายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2559 และแผนปฏิบัติการฯ ปี 2560 ของ สป.กษ. (01/12/2559)
  ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2559 (01/12/2559)
  แบบฟอร์มรายงานการจ้างงานคนพิการ (30/11/2559)
  เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (22/11/2559)
  แบบฟอร์มแผนอัตรากำลังคนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (09/11/2559)
อ่านทั้งหมด
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ (06/12/2559)
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/12/2559)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/12/2559)
  ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ IPV6 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (02/12/2559)
  จ้างประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (02/12/2559)
อ่านทั้งหมด
  การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพของเกษตรกร กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(บทสรุปผู้บริหาร) (18/09/2558)
  การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (01/09/2558)
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (24/02/2558)
อ่านทั้งหมด
 
 


 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share