1     2     3     4  
Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สมัครงาน ก.พ.
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (29/06/2559)
  ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (24/06/2559)
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (20/06/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (16/06/2559)
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (14/06/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน) (09/06/2559)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน 8 อัตรา) ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30/05/2559)
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (27/05/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์) (17/05/2559)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11/05/2559)
อ่านทั้งหมด
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (29/06/2559)
  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (27/06/2559)
  เรื่อง แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (27/06/2559)
  ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการ ไหว้พระสุขใจ" ณ จังหวัดสมุทรสงคราม-จังหวัดราชบุรี วันที่ 23 ก.ค. 59 (เฉพาะส่วนกลาง) (22/06/2559)
  ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดำรง (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) (22/06/2559)
  แจ้งเวัยนตำแหน่งว่าง (17/06/2559)
  เรื่อง สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต (17/06/2559)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (16/06/2559)
  ขอเชิญร่วมฟังธรรม "โครงการธรรมะสุขใจ" บรรยายธรรมโดย พระอุดมประชาทร(อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระ (13/06/2559)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (อัครราชทูตที่ปรึกษา) (13/06/2559)
อ่านทั้งหมด
  การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพของเกษตรกร กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(บทสรุปผู้บริหาร) (18/09/2558)
  การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (01/09/2558)
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (24/02/2558)
อ่านทั้งหมด
 
 


 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share