Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สมัครงาน ก.พ.
  ประกาศ เลื่อนการสอบประมวลความรู้บุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (19/10/2559)
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งบรรณารักษ์) (11/10/2559)
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (07/10/2559)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่งบรรณารักษ์) (03/10/2559)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (26/09/2559)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (12/09/2559)
  เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดหนองบัวลำภู (ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) (12/09/2559)
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) (08/09/2559)
  เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (02/09/2559)
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (26/08/2559)
อ่านทั้งหมด
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (18/10/2559)
  แจ้งแนวทางการรับโอนข้าราชการและการแจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (18/10/2559)
  แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 (12/10/2559)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (05/10/2559)
  เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (30/09/2559)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (30/09/2559)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (27/09/2559)
  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (19/09/2559)
  เรื่อง แจ้งให้ส่งผลการประเมินและบริหารวงเงินของรองอธิบดี หรือรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 59) (19/09/2559)
  เรื่อง แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (15/09/2559)
อ่านทั้งหมด
  การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพของเกษตรกร กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(บทสรุปผู้บริหาร) (18/09/2558)
  การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (01/09/2558)
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (24/02/2558)
อ่านทั้งหมด
 
 


 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share