1     2     3     4  
Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สมัครงาน ก.พ.
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์) (17/05/2559)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11/05/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (04/05/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการ (03/05/2559)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (02/05/2559)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (25/04/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ กองเกษตรสารนิเทศ (19/04/2559)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (08/04/2559)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู (25/03/2559)
  เรื่อง การขื้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒปริญญาโท) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17/03/2559)
อ่านทั้งหมด
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (27/05/2559)
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 (25/05/2559)
  วิทยากรตัวคูณ "แนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" (24/05/2559)
  กำหนดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี59 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม(135) ผู้เข้าร่วมโปรดกรอกรายละเอียดตามแบบสอบถาม (24/05/2559)
  ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ (อำนวยการ ระดับสูง) ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ (24/05/2559)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (24/05/2559)
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องย้ายข้าราชการ (เกษตรและเสหกรณ์จังหวัด) (23/05/2559)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (23/05/2559)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (16/05/2559)
  ภาพส่งมอบรถจักรยานยนต์ โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 12 พ.ค.59 (12/05/2559)
อ่านทั้งหมด
  ราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (16/05/2559)
  ราคากลางจ้างที่ปรึกษา"โครงการการประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559" (16/05/2559)
  ราคากลางจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินการผลิตบทความ/รายงานพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประเด็นที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) (16/05/2559)
  ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 76 (11/05/2559)
  ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 (29/03/2559)
อ่านทั้งหมด
  การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพของเกษตรกร กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(บทสรุปผู้บริหาร) (18/09/2558)
  การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (01/09/2558)
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (24/02/2558)
อ่านทั้งหมด
 
 


 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share