Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สมัครงาน ก.พ.
  เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์) (19/05/2560)
  เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติราชการประจำในสำนักงานต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (09/05/2560)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (04/05/2560)
  เรื่อง รับสมัครข้าราชการไปปฏิบัติราชการประจำในสำนักงานต่างประเทศ (20/04/2560)
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (ต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์) (18/04/2560)
  เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติราชการประจำในสำนักงานต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12/04/2560)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) (03/04/2560)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29/03/2560)
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติราชการประจำในสำนักงานต่างประเทศ (23/03/2560)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (22/03/2560)
อ่านทั้งหมด
  เอกสารอบรม การเปรียบเทียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 กับระเบียบเดิม โดยอาจารย์ ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา (22/05/2560)
  เอกสารการอบรม เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาจารย์ ณัฐชนน ศิิริพงษ์สุรภา (22/05/2560)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการ 1 ราย (16/05/2560)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (16/05/2560)
  ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การปรับวิธีการชำระเงินค่าสมัคร เงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (09/05/2560)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการ 1 ราย (09/05/2560)
  ขอความร่วมมือทำการตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (08/05/2560)
  เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กษ. ครั้งที่ 1/2560 (03/05/2560)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการ 1 ราย (03/05/2560)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการพิเศษ 5 ราย (02/05/2560)
อ่านทั้งหมด
  การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพของเกษตรกร กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(บทสรุปผู้บริหาร) (18/09/2558)
  การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (01/09/2558)
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (24/02/2558)
อ่านทั้งหมด
 
 


 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share