Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สมัครงาน ก.พ.
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติราชการประจำในสำนักงานต่างประเทศ (23/03/2560)
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (22/03/2560)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน (16/03/2560)
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (14/03/2560)
  เรื่อง การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักงานต่างประเทศ (02/03/2560)
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) (22/02/2560)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่จังหวัดน่าน (09/02/2560)
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (27/01/2560)
  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) (20/01/2560)
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ) (13/01/2560)
อ่านทั้งหมด
  การขอข้อมูลส่วนราชการในสังกัด กษ. เพื่อประกอบการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กษ. (28/03/2560)
  รูปภาพกิจกรรม "โครงการฟังธรรมสุขใจ" บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร ณ. ห้องประชุมไชยยงค์ชูชาติ (สปก.) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 93 คน (27/03/2560)
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ กษ. ครั้งที่ 1/2560 (24/03/2560)
  ประกาศ สป.กษ. ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ในสร. และ สป.กษ. พ.ศ.2560 (24/03/2560)
  งดถ่ายทอดสด บรรยายธรรม โครงการ "ฟังธรรมสร้างสุข" (23/03/2560)
  เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (22/03/2560)
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังธรรม โครงการ "ฟังธรรมสร้างสุข" (20/03/2560)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (17/03/2560)
  เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือน (15/03/2560)
  เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (15/03/2560)
อ่านทั้งหมด
  การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพของเกษตรกร กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(บทสรุปผู้บริหาร) (18/09/2558)
  การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (01/09/2558)
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (24/02/2558)
อ่านทั้งหมด
 
 


 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share