1     2     3     4  
Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

สมัครงาน ก.พ.
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (21/07/2559)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ต.นักวิชาการพัสดุ และ ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (21/07/2559)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (21/07/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขึ้นบัญชีผุ้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (15/07/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สป.กษ. (11/07/2559)
  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (08/07/2559)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (07/07/2559)
  ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลืกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (04/07/2559)
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป (29/06/2559)
  ประกาศรายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (24/06/2559)
อ่านทั้งหมด
  กำหนดการตรวจสุขภาพ เจาะเลือดและวัดความดัน วันที่ 5 สค. 59 เวลา 07.00-10.30 น. แจ้งผลและพบแพทย์ วันที่ 10 สค.59 เวลา 13.00-15.30 น. (29/07/2559)
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28/07/2559)
  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (26/07/2559)
  รูปภาพกิจกรรม "ไหว้พระสุขใจ" จ.สมุทรสงคราม-ราชบุรี (26/07/2559)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1 ราย (22/07/2559)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (15/07/2559)
  เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (13/07/2559)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (08/07/2559)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (08/07/2559)
  ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)ของตำแหน่งประเภทบริหารสูงและบริหารต้นในสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (06/07/2559)
อ่านทั้งหมด
  ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (27/07/2559)
  ราคากลางงาน "84 พรรษา มิ่งมหาราชินี ศรีเกษตร" ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 10 (22/07/2559)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ Sao Storage (Storage Area Network) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (06/07/2559)
  ราคากลางจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (14/06/2559)
  ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN STORAGE (10/06/2559)
อ่านทั้งหมด
  การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพของเกษตรกร กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน(บทสรุปผู้บริหาร) (18/09/2558)
  การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ (01/09/2558)
  โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (Community of Practice : CoP) (15/07/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้าน บ.ช.ท จังหวัดชัยนาท (26/03/2558)
  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก จังหวัดอ่างทอง (26/03/2558)
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (26/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2558 (23/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาปุ๋ยและการปฏิรูประบบการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7/2558 (26 ก.พ. 58) (02/03/2558)
  ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2558 (24/02/2558)
อ่านทั้งหมด
 
 


 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share