Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (4 ก.พ. 2559)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (4 ก.พ. 2559)
ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม และผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต (2 ก.พ. 2559)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูง (1 ก.พ. 2559)
คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 ม.ค. 2559)
คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (26 ม.ค. 2559)
การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 (25 ม.ค. 2559)
ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (25 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
เรื่อง ย้ายข้าราชการ (21 ม.ค. 2559)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ "โครงการบ้านธนารักษ์เพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ (20 ม.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 589 ครั้ง
รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของ สป.กษ. (14 ม.ค. 2559)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (12 ม.ค. 2559)
มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปฏิบัติราชการ (12 ม.ค. 2559)
มอบหมายรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (12 ม.ค. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (8 ม.ค. 2559)
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 ม.ค. 2559)
แผนปฎิบัติการ (Action Plan)ประจำปี 2559 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2558-2561 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตมาแนวทาง HR Scorecard (6 ม.ค. 2559)
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (4 ม.ค. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (4 ม.ค. 2559)
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (4 ม.ค. 2559)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  Share