หน้าหลัก >> คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 525/2553 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 524/2553 เรื่อง จัดตั้ง "กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา"
แหล่งที่มา : กองการเจ้าหน้าที่
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทน
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดี
เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
เรื่อง มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง การกำหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติ ราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงานราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ(ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดระบบการแก้ไขปัญหาการชุมนุมร้องเรียน
เรื่อง การจัดตั้งสำนักช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
เรื่อง มอบอำนาจการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 8 ว และ 8 วช
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้า [1] 2 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์