www.opsmoac.go.th
 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
Font Size : normal big w3c
การบริการ
  โครงสร้างอัตรากำลัง
  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  การโอน ย้ายข้าราชการ
  การประเมินผลงาน
  การกำหนดตำแหน่ง
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
  ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
  บัตรประจำตัว และเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การลาประเภทต่างๆ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  สวัสดิการและนันทนาการ
  วินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
  เกษียณอายุราชการ
  มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
  คำสั่งมอบอำนาจ
  กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง
  รายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่
  ตัวชี้วัดคำรับรอง
  การจัดการความรู้ (KM)
  เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> บัตรประจำตัว และเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดบัตรประจำตัว และเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข่าว/บทความทั้งหมด
บัตรประจำตัว และเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การใช้บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวพนักงานราชการ
   แบบฟอร์มการขอทำบัตร
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ
   พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การแต่งเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ขั้นตอนการขอมีบัตรข้าราชการบำเหน็่จบำนาญ
   การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการนอกประจำการ (นก)
ข่าวด่วน
Community
FaceBook
YouTube
Check E-mail opsmoac
Intranet
 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร
    ดูทั้งหมด>>
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th

    Thailand Web Stat