www.opsmoac.go.th
 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
Font Size : normal big w3c
การบริการ
  โครงสร้างอัตรากำลัง
  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  การโอน ย้ายข้าราชการ
  การประเมินผลงาน
  การกำหนดตำแหน่ง
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
  ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
  บัตรประจำตัว และเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การลาประเภทต่างๆ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  สวัสดิการและนันทนาการ
  วินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
  เกษียณอายุราชการ
  มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
  คำสั่งมอบอำนาจ
  กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง
  รายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่
  ตัวชี้วัดคำรับรอง
  การจัดการความรู้ (KM)
  เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> รายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดรายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย) ข่าว/บทความทั้งหมด
รายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)
ประจำปี 2557 (10 ก.พ. 2558)
แหล่งที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ดาวน์โหลด 16782 ครั้ง
ประจำปี 2556 (6 ธ.ค. 2556)
แหล่งที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ดาวน์โหลด 10291 ครั้ง
ประจำปี 2555 (4 ธ.ค. 2555)
แหล่งที่มา : กลุ่มทะเบียนประวัติฯ กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 11652 ครั้ง
ประจำปี 2554 (30 ม.ค. 2555)
ประจำปี 2553 (30 ม.ค. 2555)
ประจำปี 2552 (30 ม.ค. 2555)
ประจำปี 2551 (30 ม.ค. 2555)
ประจำปี 2550 (30 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 1212 ครั้ง

หน้า [1]
ข่าวด่วน
Community
FaceBook
YouTube
Check E-mail opsmoac
Intranet
 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร
    ดูทั้งหมด>>
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th

    Thailand Web Stat