www.opsmoac.go.th
 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
Font Size : normal big w3c
การบริการ
  โครงสร้างอัตรากำลัง
  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  การโอน ย้ายข้าราชการ
  การประเมินผลงาน
  การกำหนดตำแหน่ง
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
  ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
  บัตรประจำตัว และเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การลาประเภทต่างๆ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  สวัสดิการและนันทนาการ
  วินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
  เกษียณอายุราชการ
  มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
  คำสั่งมอบอำนาจ
  กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง
  รายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่
  ตัวชี้วัดคำรับรอง
  การจัดการความรู้ (KM)
  เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ระเบียบสวัสดิการ สป.กษ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
ระเบียบสวัสดิการ สป.กษ.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกเสียชีวิต ศพที่ ๒๒ (5 มี.ค. 2557)
เอกสารขอรับเงินสงเคราะห์ (17 ม.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (13 ส.ค. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 377 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (13 ส.ค. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 317 ครั้ง
แจ้งสมาชิกการฌาปกิจสงเคราะห์ สป.กษ. เสียชีวิต (24/06/2556) (24 มิ.ย. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
คู่มือการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (21 ก.พ. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 471 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (21 ก.พ. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 312 ครั้ง
ใบสมัครสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28 ก.ย. 2555)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือการฌาปนกิจสงเคราะห์ (28 ก.ย. 2555)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการศพและรับเงินสงเคราะห์ (28 ก.ย. 2555)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2555 (27 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 624 ครั้ง
การคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สป.กษ. (3 ก.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 423 ครั้ง
ใบสมัครการฌาปนกิจสงเคราะห์ (8 พ.ค. 2555)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 406 ครั้ง
ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๑ (8 พ.ค. 2555)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 519 ครั้ง
ระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๐ (8 พ.ค. 2555)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 412 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ (8 พ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 348 ครั้ง
พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ (8 พ.ค. 2555)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 450 ครั้ง
โครงการ "การฌาปนกิจสงเคราะห์ สป.กษ. (10 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 777 ครั้ง

หน้า [1]
ข่าวด่วน
Community
FaceBook
YouTube
Check E-mail opsmoac
Intranet
 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร
    ดูทั้งหมด>>
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th

    Thailand Web Stat