www.opsmoac.go.th
 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
Font Size : normal big w3c
การบริการ
  โครงสร้างอัตรากำลัง
  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  การโอน ย้ายข้าราชการ
  การประเมินผลงาน
  การกำหนดตำแหน่ง
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
  ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ
  บัตรประจำตัว และเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การลาประเภทต่างๆ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  สวัสดิการและนันทนาการ
  วินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
  เกษียณอายุราชการ
  มาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (คปร.)
  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
  คำสั่งมอบอำนาจ
  กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง
  รายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่
  ตัวชี้วัดคำรับรอง
  การจัดการความรู้ (KM)
  เมนูหลัก
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ ข่าว/บทความทั้งหมด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการเป็นกรณีพิเศษ (ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน) (26 เม.ย. 2559)
แหล่งที่มา : กลุ่มทะเบียนประวัติฯ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ (26 เม.ย. 2559)
แหล่งที่มา : กลุ่มทะเบียนประวัติฯ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 391 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 (11 ก.ค. 2555)
ระเบียบ สป.กษ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ.2548 (17 ก.พ. 2555)

หน้า [1]
ข่าวด่วน
Community
FaceBook
YouTube
Check E-mail opsmoac
Intranet
 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร
    ดูทั้งหมด>>
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th

    Thailand Web Stat