หน้าหลัก >> อื่นๆ
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดอื่นๆ ข่าว/บทความทั้งหมด
อื่นๆ
อัตราค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการประจำการ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 400 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 417 ครั้ง
การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ( ว 113 )
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 386 ครั้ง
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 360 ครั้ง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2555
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 361 ครั้ง
คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 409 ครั้ง
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 390 ครั้ง
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบGFMIS
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 1014 ครั้ง
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online (ว280)
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 351 ครั้ง
คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (ว292)
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 331 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 364 ครั้ง
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 321 ครั้ง
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 306 ครั้ง
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 306 ครั้ง
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง
การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ว 306)
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
แหล่งที่มา : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 297 ครั้ง

หน้า << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์