หน้าหลัก >> อื่นๆ
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดอื่นๆ ข่าว/บทความทั้งหมด
อื่นๆ
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 350 ครั้ง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 334 ครั้ง
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2555
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 337 ครั้ง
คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 377 ครั้ง
คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 364 ครั้ง
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบGFMIS
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 984 ครั้ง
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online (ว280)
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 327 ครั้ง
คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (ว292)
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 309 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 339 ครั้ง
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 290 ครั้ง
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 286 ครั้ง
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 275 ครั้ง
การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ว 306)
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
การตรวจสอบโครงการเพื่อการวางระบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 300 ครั้ง
ขอให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการยื่นขอรับและเบิกเงินช่วยเหลือ(เงินก้อน) สำหรับผู้เกษียณก่อนกำหนด ณ 1 ตุลาคม 2555 ในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-piension) ให้เสร็จสิ้นภายในรอบการจ่ายเงินที่ 3 ของเดือน ธันวาคม 2555
หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด 297 ครั้ง

หน้า << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์