Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1 ราย (27 ส.ค. 2556)
เรื่อง ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น (27 ส.ค. 2556)
เรื่อง ขอส่งเอกสาร ว.4436 (27 ส.ค. 2556)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 ส.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (23 ส.ค. 2556)
ขอเชิญบุคลากรของ สป.กษ.เข้าร่วมการฝึกอบรมภายใต้หัวข้อ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน" วันที่ 29 ส.ค.2556 09.00-12.00 น. ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มระบบงานคลัง โทร 348 (21 ส.ค. 2556)
เชิญชวนเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดฯ ทุกท่านร่วมโหวต "ผู้บริหารในดวงใจ”และ "จอมยุทธ์คุณธรรม” (20 ส.ค. 2556)
เรื่อง ผู้ได้รับการประเมินผลงานตำแหน่งชำญการพิเศษจำนวน 1 ราย (20 ส.ค. 2556)
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา (20 ส.ค. 2556)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 479 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (19 ส.ค. 2556)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (19 ส.ค. 2556)
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา (16 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 906 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับการประเมินผลงานตำแหน่งชำญการพิเศษจำนวน 1 ราย (14 ส.ค. 2556)
เรื่อง ผู้ได้รับการประเมินผลงานตำแหน่งชำญการจำนวน 1 ราย (14 ส.ค. 2556)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Hero Camp” ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.กษ. (14 ส.ค. 2556)
อ่าน 996 ครั้ง
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ 843/2556 (13 ส.ค. 2556)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการ ต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) (13 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 1133 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (13 ส.ค. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (13 ส.ค. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 508 ครั้ง
เรื่อง ร่าง Career Path ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น (9 ส.ค. 2556)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share