Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงาน "หยาดน้ำจากฟ้า วิถีปราชญ์ตามรอยพระบาท นำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2556 ณ MCC Hall ชั้น 4 The Mall บางกะปิ กรุงเทพฯ (11 ก.ย. 2556)
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,สปก.,กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมสหกรณ์,กรมชลประทาน)) (10 ก.ย. 2556)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (10 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 1709 ครั้ง
เรื่อง คำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่2 (9 ก.ย. 2556)
โครงการ "ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานขับรถยนต์ ปี ๒๕๕๖" (9 ก.ย. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 760 ครั้ง
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ ที่941/2556 (9 ก.ย. 2556)
ภาพกิจกรรมโครงการ "ไหว้พระ สุขใจ" @จ.สมุทรสาคร (6 ก.ย. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 1050 ครั้ง
(ต่อ)โครงการสวัสดิการมือถือเฉพาะข้าราชการ สป.กษ.เท่านั้น (6 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 1282 ครั้ง
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (4 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 1331 ครั้ง
เรื่อง คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 661/2556และ662/2556 (3 ก.ย. 2556)
เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (29 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 2429 ครั้ง
เรื่อง ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1 ราย (27 ส.ค. 2556)
เรื่อง ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น (27 ส.ค. 2556)
เรื่อง ขอส่งเอกสาร ว.4436 (27 ส.ค. 2556)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 ส.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (23 ส.ค. 2556)
ขอเชิญบุคลากรของ สป.กษ.เข้าร่วมการฝึกอบรมภายใต้หัวข้อ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน" วันที่ 29 ส.ค.2556 09.00-12.00 น. ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134-135 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มระบบงานคลัง โทร 348 (21 ส.ค. 2556)
เชิญชวนเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดฯ ทุกท่านร่วมโหวต "ผู้บริหารในดวงใจ”และ "จอมยุทธ์คุณธรรม” (20 ส.ค. 2556)
เรื่อง ผู้ได้รับการประเมินผลงานตำแหน่งชำญการพิเศษจำนวน 1 ราย (20 ส.ค. 2556)
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา (20 ส.ค. 2556)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 480 ครั้ง

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share