Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การสงวนอัตราไว้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๗ (13 มี.ค. 2557)
ทำเนียบผู้ประสานงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11 มี.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาวน์โหลด 1583 ครั้ง
เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประเมินผลงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (6 มี.ค. 2557)
เรื่อง คำสั่ง สป.กษ. ที่195/2557 ลงวันที่ 3 มี.ค.57 ให้โอนข้าราชการ (5 มี.ค. 2557)
รายงานผลสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร (4 มี.ค. 2557)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ "การทำเกลือขัดผิวและน้ำตาลขัดผิว" วันที่ 27 มี.ค.57 ณ สำนักชลประทานที่ 11 ห้องประชุม 1 กรมชลประทาน (4 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 832 ครั้ง
เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 1 (1 ต.ค. 56 - 31 มี.ค. 57) (3 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 1114 ครั้ง
ประกาศสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์เสียชีวิต (3 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 888 ครั้ง
นร 0508/ว(ท) 1062-1063 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2557 เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี & การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (28 ก.พ. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 929 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น 10 (26 ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด 997 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมงและสปก.)) (26 ก.พ. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1 ราย (26 ก.พ. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (26 ก.พ. 2557)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (25 ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด 2361 ครั้ง
เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด 1009 ครั้ง
เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ 135/2557 (17 ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด 2538 ครั้ง
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (12 ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด 2216 ครั้ง
การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สป.กษ. (12 ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด 1071 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ (4 ก.พ. 2557)
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (4 ก.พ. 2557)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share