Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา (16 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 896 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับการประเมินผลงานตำแหน่งชำญการพิเศษจำนวน 1 ราย (14 ส.ค. 2556)
เรื่อง ผู้ได้รับการประเมินผลงานตำแหน่งชำญการจำนวน 1 ราย (14 ส.ค. 2556)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Hero Camp” ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.กษ. (14 ส.ค. 2556)
อ่าน 968 ครั้ง
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ที่ 843/2556 (13 ส.ค. 2556)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการ ต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) (13 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 1123 ครั้ง
ประกาศการรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (13 ส.ค. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (13 ส.ค. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 494 ครั้ง
เรื่อง ร่าง Career Path ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น (9 ส.ค. 2556)
ขอเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการ "ใฝ่คุณธรรมสร้างสรรค์ความดี" ในวันที่ 25 กันยายน 2556 (9 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 773 ครั้ง
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (2 ส.ค. 2556)
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 ก.ค. 2556)
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ 787/2556 ลว. 24 กรกฎาคม 2556 (26 ก.ค. 2556)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการที่ 777/2556 (26 ก.ค. 2556)
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับต้น(รองอธิบดี,ผู้ช่วยปลัดกระทรวง) ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (26 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 1722 ครั้ง
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการที่ 776/2556 (26 ก.ค. 2556)
เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.) (26 ก.ค. 2556)
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ข้อหารือ) (18 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 924 ครั้ง
เรื่อง แนวทางการลงโทษทางวินัย อ.ก.พ. ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17 ก.ค. 2556)
เรื่อง กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้ารราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ (17 ก.ค. 2556)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share