Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 1135 (31 ต.ค. 2556)
เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทน (31 ต.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 1482 ครั้ง
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 898 (30 ต.ค. 2556)
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 1134 (30 ต.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น(รองอธิบดี/รองเลขาธิการ) (30 ต.ค. 2556)
รับโอนเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง (28 ต.ค. 2556)
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คำสั่ง สป.กษ. ที่ 1111/2556 ลว. 22 ตุลาคม 2556 (24 ต.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 1123 ครั้ง
โครงการสวัสดิการมือถือ ระยะที่3 (รายละเอียดโปรดคลิก) (24 ต.ค. 2556)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานจำนวน 3 ราย (22 ต.ค. 2556)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (22 ต.ค. 2556)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (21 ต.ค. 2556)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษจำนวน 8 ราย (17 ต.ค. 2556)
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการที่1076/2556 (15 ต.ค. 2556)
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่1075/2556 (14 ต.ค. 2556)
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย (14 ต.ค. 2556)
ประมวลภาพตรวจติดตามผลการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ ๓/๕๖ (14 ต.ค. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 853 ครั้ง
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนมีผลทดลองปฏิบัติราชการไม่ตำกว่ามาตรฐานรับราชการต่อไป (11 ต.ค. 2556)
สมาชิกโปรดทราบ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ไม่ได้้ นำเงินไปฝากหรือลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น กับ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด (11 ต.ค. 2556)
ภาพรับมอบโทรศัพท์ในโครงการสวัสดิการมือถือ ครั้งที่ 1 (9 ต.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 1546 ครั้ง
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (9 ต.ค. 2556)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share