Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การบรรจุบุคคลซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ (7 ต.ค. 2556)
เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 (4 ต.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 2024 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ (ทำสบู่กรีเซอรีน) (4 ต.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 888 ครั้ง
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่และแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการ (3 ต.ค. 2556)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (2 ต.ค. 2556)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน (2 ต.ค. 2556)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ (เพิ่มเติม - กรมปศุสัตว์) (2 ต.ค. 2556)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 1136 ครั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ "ธรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ ๗" สำหรับสมาชิกสวัสดิการ สป.กษ. (1 ต.ค. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร) (30 ก.ย. 2556)
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ภาคสมัครใจ เลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี 2558 (30 ก.ย. 2556)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 851 ครั้ง
เชิญเข้าร่วมโครงการมือถือสวัสดิการ ระยะที่ 2 1-31 ต.ค.56 (30 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 1037 ครั้ง
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ของจังหวัด (27 ก.ย. 2556)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร) (25 ก.ย. 2556)
เรื่อง แนวทางการลงโทษทางวินัยของ อกพ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 ก.ย. 2556)
เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา (20 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 1815 ครั้ง
กำหนดการและแผนที่เดินทาง งาน"หยาดน้ำจากฟ้า วิถีปราชญ์ตามรอยพระบาท นำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2556 ณ MCC Hall ชั้น 4 The Mall บางกะปิ กรุงเทพฯ (17 ก.ย. 2556)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ (เพิ่มเติม - กรมพัฒนาที่ดิน) (16 ก.ย. 2556)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 1500 ครั้ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (เกษียณอายุราชการ) (12 ก.ย. 2556)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ดาวน์โหลด 2751 ครั้ง
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (12 ก.ย. 2556)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 1143 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (12 ก.ย. 2556)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share