ตกลง
การประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 4/2562
24 พ.ค. 2562
199
0
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยคณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134-135) อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้อง 134) (กองกลาง สป.กษ.)
การประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
การประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 4/2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image