ตกลง
การประชุมคณะกรรมการจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2561 (สรุปผล) และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
7 มิ.ย. 2562
353
0
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ จัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 3) เวลา 13.30 น. และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) เวลา 14.30 น. เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 123 อาคาร 1 ชั้น 2 (กองกลาง สป.กษ.)
การประชุมคณะกรรมการจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด
การประชุมคณะกรรมการจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2561 (สรุปผล) และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image