ตกลง
การประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561
11 ม.ค. 2562
124
0
ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) เป็นประธานการประชุม (กองกลาง สป.กษ)
การประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image