ตกลง
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” พุทธศักราช 2562
27 ก.พ. 2562
273
0
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์ประเทศไทย (กองกลาง สป.กษ.)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” พุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image