ตกลง
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) เยี่ยมชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
8 ธ.ค. 2562
141
0
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) เยี่ยมชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
วันที่๖ธันวาคม๒๕๖๒เวลา๑๐.๐๐น.-๑๓.๐๐น.
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) เยี่ยมชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) เยี่ยมชมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ "ปณิธานความดี ... มีแล้วแบ่งปัน" "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ" ฯลฯ ในระหว่างวันที ๕ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image