ตกลง
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เฝ้าผู้แทนพระองค์ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมรุและบำเพ็ญพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
8 ธ.ค. 2562
184
0
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เฝ้าผู้แทนพระองค์ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมรุและบำเพ็ญพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
วันที่๘ธันวาคม๒๕๖๒เวลา๑๐.๓๐น.ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เฝ้าผู้แทนพระองค์ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมรุและบำเพ็ญพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เฝ้าผู้แทนพระองค์ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกเมรุและบำเพ็ญพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image