ตกลง
การประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พันธกิจ ผลผลิต และงานบริการในอนาคตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4 มิ.ย. 2563
34
0
การประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พันธกิจ ผลผลิต และงานบริการในอนาคตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พันธกิจ ผลผลิต และงานบริการในอนาคตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์