ตกลง
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง ในระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
13 ก.ค. 2563
59
0
นายสำราญสาราบรรณ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง ในระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง ในระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมด้านการเกษตร ภายใต้แนวคิด “วิถีเกษตรไทย ต้านภัยโควิด” มีหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง ๑๒๓)

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image