ตกลง
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (COP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง No Copy : มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่่ประชาชนตาม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 ก.ค. 2563
38
0
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (COP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง No Copy : มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่่ประชาชนตาม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันพฤหัสบดีที่10กรกฏาคม2563เวลา10.00น.สำนักพัฒนาระบบบริหาร
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (COP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง No Copy : มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่่ประชาชนตาม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (COP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง No Copy : มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่่ประชาชนตาม ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

     โดยเนื้อหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย มติ ครม. มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน วิธีการเข้าใช้งานระบบ Lingkage Center และโปรแกรมการอ่านข้อมูลผ่านเครื่อง Smart Card Reader พร้อมทั้งได้ทำการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค รับฟังข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการทำกิจกรรมจากทุกกอง/สำนักเป็นอย่างดี

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image