ตกลง
การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
7 ก.ย. 2561
257
0
การจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ปี 2561 และการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ
การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

การจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ปี 2561 

และการพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image