ตกลง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบตลาดเกษตรดิจิทัล Business Matching Digital Farm (DGTFarm)
1 พ.ย. 2561
313
0
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบตลาดเกษตรดิจิทัล Business Matching Digital Farm (DGTFarm)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบตลาดเกษตรดิจิทัล Business Matching Digital Farm (DGTFarm)

ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image