ตกลง
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบตลาดเกษตรดิจิทัล Business Matching Digital Farm (DGTFarm)
5 พ.ย. 2561
320
5,739
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ