ตกลง
ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเฝ้าาระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV
15 พ.ย. 2561
737
8,620
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเฝ้าาระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส SLCMV ประกอบด้วย 5 ไฟล์ ดังนี้

1. คู่มือการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

2. แผนพับเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง

3. แผ่นพับแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะโรคใบด่างมันสำปะหลัง

4. โปสเตอร์ "เฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส SLCMV"

5. อินโฟกราฟิก "ระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื่้อไวรัส SLCMV"