ตกลง
รวมไฟล์การประชุม การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานของ สป.กษ.
28 ก.พ. 2562
342
0
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562
รวมไฟล์การประชุมการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานของ
รวมไฟล์การประชุม การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานของ สป.กษ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ