ตกลง
คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)
2 เม.ย. 2562
1,210
1,895
เล่มคู่มือ อ.พ.ก. และแบบฟอร์ม อ.พ.ก. 1-3
คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค
คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)