เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจราชการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)
15 พ.ย. 2566
58
0
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจราชการของ
เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจราชการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)

    วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางศศิมาภรณ์  พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า) มีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ และติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งรับทราบปัญหา ความต้องการ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

    ในการนี้มี นายสมบัติ  ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ตกลง