เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Video Conference
16 พ.ย. 2566
57
0
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Video Conference

    วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางศศิมาภรณ์  พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางนันฐิกา  ตรงด่านกลาง หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ นายวิศรุต  สวงโทเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อบูรณาการจัดการองค์ความรู้ และจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำของหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายด้านน้ำ เพื่อร่วมพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ สนับสนุนผลสัมฤทธิ์ของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และเตรียมความพร้อมด้านการจัดการภัยและความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน้ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ตกลง