ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด พ.ศ. 2567
22 พ.ย. 2566
51
0
ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด พ.ศ. 2567

    วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นางศศิมาภรณ์  พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นางสาวธมลวรรณ  กาลวิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ร่วมกับคณะทำงานประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567 ประชุมพิจารณาคัดเลือก ศพก. ดีเด่นจากเล่มผลงานและวีดีทัศน์ ซึ่งมี ศพก. ส่งเข้าประกวด จำนวน 15 ศูนย์ และมีการพิจารณาให้ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ จำนวน 4 ศูนย์

    ในการนี้มี นางกองพันธ์  ยศกิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวเจ้า สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

ตกลง