เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบ (Impact Chain Analysis) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
17 พ.ย. 2566
63
0
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบ (Impact Chain Analysis) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

    วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางศศิมาภรณ์  พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวธมลวรรณ  กาลวิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลกระทบ (Impact Chain Analysis) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ

    ในการนี้มี ดร.พัฒนพงศ์  โตภาคงาม อาจารย์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานและวิทยากรบรรยายในการประชุม ณ ห้องประชุมรื่นรมย์ โรงแรมเลิศนิมิตรจังหวัดชัยภูมิ

ตกลง