ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566
20 พ.ย. 2566
46
0
ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชัยภูมิ
ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566

    วันจันทร์ที่ 20  พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางศศิมาภรณ์  พันธโคตร  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ภายใต้แผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและ  ฝนทิ้งช่วง ปี 2567 ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ในการนี้มี นางสาวอรอาภา  โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ตกลง