แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560)
20 เม.ย. 2560
354
178
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560)
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร
แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 กําหนดให
จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค รวมทั้งยุทธศาสตรรายสาขา ตลอดจนความตองการ และความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นตลอดจนสามารถจัดทําคําของบประมาณได
พ.ร.ฎ. วาดวยการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัด พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (2) ก.น.จ. ไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และงบประมาณจังหวัด โดยแผนพัฒนาจังหวัดสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ นโยบายหรือความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดตามความจําเปน โดยไมตองสิ้นอายุของแผน
จากบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกในหลายดานที่สําคัญ เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจโลก การเมือง สภาวะโลกรอน ที่สงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนทางดานเศรษฐกิจ ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานสังคม
ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพรจึงไดนําหลักเกณฑและ
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กําหนด รวมไปถึงปญหาและความตองการในระดับพื้นที่ ศักยภาพในการ
พัฒนาของจังหวัดชุมพร มาเปนกรอบแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร
กลยุทธ และแผนงาน/โครงการที่สะทอนใหเห็นถึงการแกไขปญหาโดยจังหวัดคาดหวังวาแนวทางและ
กระบวนการดังกลาวจะสงผลการเกิดการพัฒนาจังหวัดที่ยั่งยืนตอไป
จังหวัดขอขอบคุณทุกภาคสวนและผูเกี่ยวของทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด (2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม (รอบป พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดวยดีตลอดมา
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชุมพร
  

ตกลง