แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563-2565
18 ก.ย. 2563
224
49
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563-2565
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563-2565

          แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563-2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีความสอดคล้องกับแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2580 ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

         กระบวนการในการดําเนินงานเป็นการศึกษาแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบริบทของประเทศไทยในยุคดิจิทัลวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนารวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกลไกการพิจารณาจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์คือ       

  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ       
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล       
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล       
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล       
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล       
  6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและกําหนดประเด็นการพัฒนาและแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
0.0278 seconds
ตกลง