ผวจ. ชุมพร แถลงข่าวมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน
17 มิ.ย. 2564
14
0
ผวจ. ชุมพร แถลงข่าวมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน
ผวจ.ชุมพรแถลงข่าวมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน
ผวจ. ชุมพร แถลงข่าวมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แถลงข่าวมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อน เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่ทุเรียนรับทราบ/ถือปฏิบัติ

ตกลง