ผู้ส่งออกอาหารไทยเฮ มกอช.เผยจีนเลื่อนขึ้นทะเบียนอาหารออกไปอีก 8 เดือน
10 ก.ย. 2564
104
0
ที่มา : ข่าวไทยรัฐ
ผู้ส่งออกอาหารไทยเฮ
ผู้ส่งออกอาหารไทยเฮ มกอช.เผยจีนเลื่อนขึ้นทะเบียนอาหารออกไปอีก 8 เดือน

เลขา มกอช.เผยจีนยอมเลื่อนบังคับใช้ระเบียบใหม่ ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ ออกไปอีก 8 เดือน ย้ำชัดไม่กระทบข้อตกลง-พิธีสารที่เคยลงนามร่วมกัน พร้อมเปิดสถานประกอบการขึ้นทะเบียนฉบับเก่า ส่งออกสินค้าได้จนกว่าหมดอายุการอนุญาต  เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 64 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ตามที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกประกาศผ่านองค์การการค้าโลก (WTO) แจ้งการออกกฎระเบียบใหม่ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (Decree 248) เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 นั้น มกอช.ในฐานะหน่วยงานกลาง ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของไทย ได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังได้แจ้งสอบถาม ติดตามสถานะ และแสดงความกังวลเรื่องการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว ร่วมกับประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก และในเวทีที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบดังกล่าวเป็นกฎระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ มีสาระสำคัญกำหนดให้ผู้ส่งผลิตอาหารจากต่างประเทศต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานผู้กำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก หรือขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการศุลกากรของจีน (GACC) โดยมีรายละเอียดแตกต่างไปตามชนิดของสินค้า ซึ่งนิยามของผู้ผลิตอาหารในระเบียบดังกล่าว ครอบคลุมทั้งสถานประกอบการผลิต แปรรูป และเก็บรักษาอาหาร แต่ไม่รวมวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Food Related Products) เช่น วัสดุบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุอาหาร สารซักฟอก/สารฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหรือเตรียมอาหาร 

นายพิศาล กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มสินค้าที่กำหนดให้ผู้ผลิตต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานผู้กำกับดูแล (Competent Authority) ของประเทศผู้ส่งออกนั้น ประกอบด้วยสินค้า 20 ประเภท ได้แก่ 1) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 2) ผลิตภัณฑ์ไส้สำหรับบรรจุไส้กรอก 3) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 4) ผลิตภัณฑ์นม 5) รังนกและผลิตภัณฑ์จากรังนก 6) ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 7) ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ 8) น้ำมันและไขมันสำหรับการบริโภค 9) เมล็ดพืชน้ำมัน 10) ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีสำเร็จรูป 11) เมล็ดธัญพืชสำหรับการบริโภค 12) ผลิตภัณฑ์เมล็ดธัญพืชบดและมอลต์เพื่อการอุตสาหกรรม 13) ผักสดและผักอบแห้ง 14) ถั่วอบแห้ง 15) เครื่องปรุงรส 16) ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ดพืช 17) ผลไม้แห้ง 18) เมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโก้ที่ยังไม่ผ่านการคั่ว 19)อาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ และ 20) อาหารเพื่อสุขภาพผู้ผลิตอาหารอื่นที่ไม่ใช่อาหารที่อยู่ใน 20 รายการข้างต้น กำหนดให้ผู้ผลิตต้องขึ้นทะเบียนกับ GACC โดยตรง หรือดำเนินการผ่านตัวแทน นอกจากนี้ระเบียบดังกล่าวยังกำหนดให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน จะต้องแสดงหมายเลขทะเบียนที่ได้รับจากจีน หรือได้รับจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศผู้ส่งออก โดยต้องแสดงทั้งบนบรรจุภัณฑ์ภายในและภายนอกของอาหารที่ส่งออกมายังจีน 

"ทั้งนี้ ล่าสุดจีนได้ประกาศในการประชุม WTO/SPS ครั้งที่ 80 เมื่อวันที่ 15-16 ก.ค. 64 ว่า จีนจะเลื่อนระยะเวลาการบังคับใช้ (Transition Period) ของระเบียบ 248 ให้กับประเทศผู้ส่งออกทุกประเทศออกไปอีก 8 เดือน และเน้นย้ำว่าระเบียบดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการดำเนินการตามข้อตกลง/พิธีสารที่ได้เคยมีการลงนามร่วมกัน เนื่องจากประเทศคู่ค้าของจีนหลายประเทศนั้นได้แสดงความกังวลและมีข้อคิดเห็นทักท้วงต่อระเบียบ 248 อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามสถานประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนก่อนการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว และเลขทะเบียนยังไม่หมดอายุ สามารถส่งสินค้าออกไปจีนได้จนกระทั่งหมดอายุการอนุญาต จากนั้นให้ดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้ระเบียบฉบับนี้ต่อไป" เลขาธิการ มกอช. กล่าว

 

 

ตกลง