การจัดการความรู้ การใช้ Bacillus subtilis เพื่อการผลิตพืช
1 ต.ค. 2564
59
673
ที่มา : การจัดการศัตรูพืช Integrated Pest Management
การจัดการความรู้ การใช้ Bacillus subtilis เพื่อการผลิตพืช
การจัดการความรู้ การใช้ Bacillus subtilis เพื่อการผลิตพืช

ชีวภัณฑ์ที่ผลิตจากแบคทีเรีย B. subtilis เป็นชีวภัณฑ์ที่ใช้เพื่อควบคุมโรคพืช ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มักพบอยู่ทั่วไปในดิน เศษวัสดุปลูก รากพืช หรือแหล่งน้ำ จึงมีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม และมีความทนทานในสภาพแวดล้อม เนื่องจากสามารถสร้างสปอร์ที่เรียกว่าเอ็นโดสปอร์ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิสูง จึงสามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพธรรมชาติได้ยาวนาน ทำให้แบคทีเรียชนิดนี้มีการนำมาผลิตเป็นสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในการควบคุมโรคพืชกันอย่างแพร่หลาย โดยมีการขึ้นทะเบียนเพื่อผลิตเป็นการค้าทั่วโลก แล้วไม่ต่ำกว่า 25 ประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี แคนาดา ญี่ปุ่น สเปน และอิตาลี เป็นต้น ข้อมูลโดย สวพ.4 กรมวิชาการเกษตร

ตกลง