คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1479/2564 ลงวันที่ 19 พ.ค. 64 ให้ร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ แต่ยังคงห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
19 พ.ค. 2564
52
0
ที่มา : จังหวัดชุมพร
คำสั่งจังหวัดชุมพร
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1479/2564 ลงวันที่ 19 พ.ค. 64 ให้ร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ แต่ยังคงห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จังหวัดชุมพร  มีคำสั่งจังหวัดชุมพร เพิ่มเติม 2 คำสั่ง ดังนี้ คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1479/2564 ลงวันที่ 19 พ.ค. 64 ให้ร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ แต่ยังคงห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการสวมหน้ากากของผู้ให้บริการ และการควบคุมระยะห่างมิให้แออัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 64 คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1480/2564 ลงวันที่ 19 พ.ค. 64 

เรื่อง มาตรการสำหรับล้งผลไม้  1. ทุกล้งต้องจัดทำบัญชีนายจ้าง และแรงงาน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ภายใน 5 วัน 2. การเคลื่อนย้ายนายจ้างและแรงงานเข้าพื้นที่จังหวัดชุมพร ให้เดินทางได้เฉพาะผู้ไม่เป็นโควิด-19 และผู้ที่ไม่อยู่ในระยะกักตัวเท่านั้น และให้มีมาตรการเฉพาะดังนี้ 2.1 กรณี มาจากพื้นที่เสี่ยง (ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด และควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด)  (1)ให้แจ้งรายชื่อต่อศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ และลงทะเบียน save chumphon ทุกราย (2)กักตัวอย่างน้อย 5 วัน (3)ตรวจหาเชื้อโควิดทุกรายโดยผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่าย (4)หากไม่พบเชื้อจะอนุญาตให้ทำงานได้ชั่วคราว แบบแยกตัว โดยห้ามออกจากพื้นที่ล้งเด็ดขาด และต้องสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน 2.2 กรณี มาจากพื้นที่อื่น (พื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด)  (1)ให้แจ้งรายชื่อต่อศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ และลงทะเบียน save chumphon ทุกราย (2)หมั่นสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 2.3 กรณีแรงงานต่างด้าว (เฉพาะในล้งผลไม้) ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับข้อ 2.1 3. ต้องมีมาตรการภายในล้งผลไม้ ดังนี้ 3.1 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่ทำงาน 3.2 เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 3.3 มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ 3.4 ห้ามจับกลุ่มมั่วสุม 3.5 จัดทำบัญชีผู้ปฏิบัติงานทุกวัน เพื่อใช้สอบสวนโรค 3.6 หากพบคนสงสัยว่าอาจจะป่วย ให้แจ้งอำเภอทันที  3.7 ปฏิบัติตามสุขลักษณะแนบท้ายคำสั่งอย่างเคร่งครัด

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
ตกลง