ปลดล็อกพืชกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด (มีผลบังคับใช้ วันที่ 25 สิงหาคม 2564)
26 พ.ค. 2564
97
42
ที่มา : ฐานชุมพร
ปลดล็อกพืชกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด
ปลดล็อกพืชกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติด (มีผลบังคับใช้ วันที่ 25 สิงหาคม 2564)

ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่8) พ.ศ.2564 โดยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ให้ พืชกระท่อมไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 อีกต่อไป  มีผลบังคับใช้ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 (เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันที่ประกาศ)

ตกลง